STATEMENT

PAINTINGS


CUTOUTS


public art


> gränsland

public art - installation


> beacon

exhibition


> du och vilken armé

installation


> den stora oron

exhibition


> VAD LETAR du efter

installation / exhibition


> BLUEPRINT

installation / exhibition 


> VI ÄR FLOCKDJUREN

exhibition


> VAPENBRÖDER

public art - installation


INFO

>CV

>STATEMENT

>CONTACT

>upcoming


Jag är målare och utforskare. Det har jag nog alltid varit. För mig är måleriet ett språk, en riktning och en handling. Det är måleriet som leder utforskandet och får mig att gräva djupare än vad som är nödvändigt.

Jag står ofta där jag gräver. Intresserar mig för allmäntillståndet i mitt sammanhang, samtalet med en annan människa eller samhällskroppen vi gemensamt föder. Därför är det viktigt för mig att ta ett steg åt sidan från mitt grävande och låta det fyllas av andras narrativ. Låta det blandas ihop med mitt eget, sagor och fiktion.

Därav blir det till något nytt som varken är ditt, mitt eller vårt. Jag betraktar mina verk som egna.

En egen formulering av en upprepad fråga som trots att den är nödvändig att ställa, inte kräver något svar. Den behövs för att Fortsätta rörelsen oavsett om den leder inåt, utåt eller precis där vi står.

Im a painter and an explorer. I think i always been. For me painting is a language, a direction and an action. Its painting who leads the exploring and makes me dig deeper than necessary.

I often dig where i stand. Focusing on the general state in my context, the dialogue between us humans or the body of society we all are apart of.

Thats why its important for me to take a step aside from the hole that im digging and let it fill with the narrative of others. Let it be mixed with my own, fairytales, fact and fiction. In that way it will become something new thats not mine, yours or ours. I see my work as their own.

A new formulation of a repeated question which, although it is necessary to ask, does not require an answer. Its needed for us to continue to look for a truth we will never find. To continue in that direction whether it leads us inwards, outwards or right where we stand.