STATEMENT

PAINTINGS


CUTOUTS


public art


> sånt som händer

exhibition


> gruvan sucka

site specific work


> gränsland

public art - installation


> beacon

exhibition


> du och vilken armé

installation


> den stora oron

exhibition


> VAD LETAR du efter

installation / exhibition


> BLUEPRINT

installation / exhibition 


> VI ÄR FLOCKDJUREN

exhibition


> VAPENBRÖDER

public art - installation


INFO

>CV

>STATEMENT

>CONTACT

>upcoming


Mitt konstnärskap tar avstamp i en alternativ fiktiv verklighet där det finns ett svar på det mest grundläggande mänskliga. Där det finns en djupare universell sanning att nå bara man anstränger sig tillräckligt mycket.


Utgångspunkten ligger i berättandet.

Att utforska vår sociopolitiska samtid, klassperspektiv och mellanmänskliga relationer genom ett lager av fiktion. Jag använder mig av mytologi för att hitta mening och betydelse i dåtiden och science-fiction för att utforska alternativa framtidsskildringar.


För att nå den här verkligheten behöver jag skapa den. Jag gör detta genom en process av att bygga upp scenografier och iscensätta händelser kring frågeställningar om inre upplevelser i kontrast mot de yttre. Mina scener fördjupas sen genom att överföras och översättas till målningar. Jag ser måleriet som ett språk, en riktning och som en aktiv handling för att gestalta vår perception av verkligheten. Genom att låta måleriet möta ett fabricerat narrativ kan jag skapa en ny formulering i berättelsen, och om inte närma mig sanningen, åtminstone bearbeta längtan efter den.

ENG/


My work is based on an alternative fictional reality where there is an answer to the most fundamental aspects of human existence. Where there is a deeper universal truth to be reached if you just try hard enough.


My starting point is the narrative. To explore our sociopolitical society, class, and interpersonal relationships through a layer of fiction. I use mythology to find meaning in the past, and science fiction to explore depictions of the future.


To reach this reality I have to create it. I do this through a process of constructing scenographies and staging events around issues of inner experiences in contrast to the outside world. My scenes are then deepened by being transferred to and translated into paintings. I see painting as a language, a direction and as a deliberate act to shape our perception of reality. By letting painting meet a fabricated narrative I can create a new depiction of the story, and if not get closer to the truth, at least process the longing for it.