BLUEPRINT

PAINTINGS


CUTOUTS


public art


> sånt som händer

exhibition


> gruvan sucka

site specific work


> gränsland

public art - installation


> beacon

exhibition


> du och vilken armé

installation


> den stora oron

exhibition


> VAD LETAR du efter

installation / exhibition


> BLUEPRINT

installation / exhibition 


> VI ÄR FLOCKDJUREN

exhibition


> VAPENBRÖDER

public art - installation


INFO

>CV

>STATEMENT

>CONTACT

>upcoming


BLUEPRINT

Mural

400x220cm

2018
en plats för konstruktion. En storskalig målning som ställer betraktaren inuti. Jag vill skapa ett limbo där det är oklart om det är något som byggs upp eller något som upptäcks. Betraktarens roll är att bestämma rörelsens riktning.

Grundtanken med verket är att möta en plats och bli påverkad både mentalt och fysiskt. Då specifikt en plats jag aldrig tidigare mött. I mina efterforskningar om Bro har jag intresserat mig för den starka förankringen i jorden och den aktiva rörelsen ovanpå. Det föränderliga ovanpå det statiska.


Målningen börjar från mitt eget motiv och är i det första skedet endast en skiss att utgå i från. I Bro kommer verket att utvecklas med hjälp av betraktaren. Det vill säga att under de dagar jag befinner mig i målningen är ord, åsikter och förslag välkomna. Motivet kan ändra form. Saker kan läggas till och färgen förändras. Allt detta är möjligt om förslaget förankras med ett argument, en historia eller en välgrundad orsak.


Projektet är tänkt att skapa en relevans hos betraktaren. Ett sätt att bygga intention och väcka engagemang för att diskutera det figurativa måleriet. Kan en målning som skapas med tomma ytor specifikt formade för betraktaren agera dialog? Kan en målning betyda något för dig om du själv har möjlighet att ändra den?
eng/


a place of construction. A large scale painting that place the viewer in the center.  I want to create a limbo where it is unclear if something is being built or something thats being discovered. The viewer's role is to determine the direction of the movement.

The basic idea of ​​the work is to meet a place and be influenced both mentally and physically. specifically a place I have never met before.-


The painting starts from my own motive and in the first phase, it is only a sketch.. In Bro, the work will be developed using the viewer. That is, during the days Im  painting, words, opinions and suggestions are welcome. The subject can change form. Things can be added and the color can change this is possible if the proposal is anchored with an argument, a story or a well-founded reason.


The project is intended to create a relevance for the viewer. A way of building intent and engagement in discussing figurative painting. Can a painting created with blank spaces specifically shaped for viewer act as a dialog? Can a painting mean something to you if you are able to change it?